Cílová skupina

Cílovou skupinou uživatelů služby intervenčního centra jsou osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí, které se nachází zejména na území kraje Vysočina a jsou starší 3 let.

Ohroženými osobami mohou být:

       1) - osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané na základě vydání policejního záznamu o vykázání

           - osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum

           - osoby ohrožené domácím násilím, které intervenční centrum kontaktuje bezprostředně poté, co se o ohrožení osoby násilným
             chováním dozví

           - osoby hledající informace o domácím násilí

       2) - osoby ohrožené nebezpečným pronásledováním ze strany bývalého partnera, případně blízkých osob, které s osobou ohroženou
             dříve sdílely společnou domácnost, případně byly v intimním vztahu.

V případě, že osobou ohroženou je osoba mladší 18ti let, doporučí poskytovatel této osobě návštěvu  příslušného orgánu sociálně právní ochrany dětí.

V případě, že osobou ohroženou je osoba mladší 18ti let, jsou jí předány základní informace a je informována, že jednat v zájmu nezletilých dětí do 18ti let je kompetentní příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí.

Do cílové skupiny též spadají osoby blízké a příbuzné osoby ohrožené v případě, že:

a) doprovázejí osobu ohroženou, která si přeje jejich přítomnost při osobní konsultaci a konsultant nazná, že účast této osoby bude pro osobní konsultaci přínosná. 

b) jsou nebo byly v minulosti ohroženy domácím násilím a tento fakt má negativní dopad na kvalitu jejich života.

V rámci preventivního působení Intervenčního centra do cílové skupiny spadají i studenti sekundárního a terciárního stupně školství.